ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 12:07 น.

การประเมินคุณภาพห้องสมุดทหาร รร.นอ.

PDFพิมพ์อีเมล

 

28-05-57_Visit_ribary_6


IMG_2762 IMG_2767


พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ.ให้การต้อนรับ พล.ต.นเรนทร์  สิริภูบาล ผช.ผบ.สปท. พร้อมด้วยคณะ
ประเมินคุณภาพห้องสมุดทหาร รร.เหล่าทัพ (ระดับอุดมศึกษา) ณ ห้องรับรอง บก.รร.นอ.(๑) 
ในการนี้มี พล.อ.ต.ถาวรวัฒน์  จันทนาคม เสธ.รร.นอ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นอ. เข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพ
ห้องสมุดทหาร รร.เหล่าทัพ (ระดับอุดมศึกษา) ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๑) และตรวจประเมินคุณภาพ
ห้องสมุด รร.นอ. ณ กทส.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๗ 

 

28-05-57_Visit_ribary_1 28-05-57_Visit_ribary_2
28-05-57_Visit_ribary_3 28-05-57_Visit_ribary_4
28-05-57_Visit_ribary_5 28-05-57_Visit_ribary_7
28-05-57_Visit_ribary_8 28-05-57_Visit_ribary_9
28-05-57_Visit_ribary_10 28-05-57_Visit_ribary_11
28-05-57_Visit_ribary_12 28-05-57_Visit_ribary_13
28-05-57_Visit_ribary_14 28-05-57_Visit_ribary_15
28-05-57_Visit_ribary_16 28-05-57_Visit_ribary_17
28-05-57_Visit_ribary_18 28-05-57_Visit_ribary_19
28-05-57_Visit_ribary_20 28-05-57_Visit_ribary_21
28-05-57_Visit_ribary_22 28-05-57_Visit_ribary_23
28-05-57_Visit_ribary_24 28-05-57_Visit_ribary_25
28-05-57_Visit_ribary_26 28-05-57_Visit_ribary_27
28-05-57_Visit_ribary_28 28-05-57_Visit_ribary_29
28-05-57_Visit_ribary_30 28-05-57_Visit_ribary_31
28-05-57_Visit_ribary_32 28-05-57_Visit_ribary_33
28-05-57_Visit_ribary_34 28-05-57_Visit_ribary_35
28-05-57_Visit_ribary_36 28-05-57_Visit_ribary_37
28-05-57_Visit_ribary_38 28-05-57_Visit_ribary_40
28-05-57_Visit_ribary_41 28-05-57_Visit_ribary_42
28-05-57_Visit_ribary_43 28-05-57_Visit_ribary_44
28-05-57_Visit_ribary_45 28-05-57_Visit_ribary_46
28-05-57_Visit_ribary_47 28-05-57_Visit_ribary_48
28-05-57_Visit_ribary_49 28-05-57_Visit_ribary_50
28-05-57_Visit_ribary_51 28-05-57_Visit_ribary_52
28-05-57_Visit_ribary_53 28-05-57_Visit_ribary_54
28-05-57_Visit_ribary_56 28-05-57_Visit_ribary_55
28-05-57_Visit_ribary_57 28-05-57_Visit_ribary_58
28-05-57_Visit_ribary_59 28-05-57_Visit_ribary_60
28-05-57_Visit_ribary_61 28-05-57_Visit_ribary_62
28-05-57_Visit_ribary_63 28-05-57_Visit_ribary_64
28-05-57_Visit_ribary_75 28-05-57_Visit_ribary_81
28-05-57_Visit_ribary_83 28-05-57_Visit_ribary_84

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:31 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:34 น.

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

 

26-05-57_14

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการ สตน.ทอ. พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการประเมินการตรวจสอบภายใน รร.นอ. 
ซึ่งได้รับการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๘ เม.ย. ถึง ๒๓ พ.ค.๕๗ โดยมีการตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด
การบริหาร ระบบงานสารสนเทศน์ ประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย
ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นอ.  เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗

26-05-57_1 26-05-57_2
26-05-57_3 26-05-57_4
26-05-57_5 26-05-57_6
26-05-57_7 26-05-57_8
26-05-57_9 26-05-57_10
26-05-57_11 26-05-57_12
26-05-57_13 26-05-57_14
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:42 น.

การจับสลากรางวัลเล่นเกมส์ตัวเลขปริศนา (7557)

PDFพิมพ์อีเมล

 

 

27-05-57_Gift_7557_17

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ.เป็นประธานในพิธีการจับสลากรางวัลเล่นเกมส์ตัวเลขปริศนา (7557)
พร้อมมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.นอ. จำนวน ๑๗ คน
ที่ร่วมสนุกตอบคำถามเล่นเกมส์ฯ ณ ห้องรับรอง ผบ.รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๗

 

27-05-57_Gift_7557_1 27-05-57_Gift_7557_2
27-05-57_Gift_7557_3 27-05-57_Gift_7557_4
27-05-57_Gift_7557_5 27-05-57_Gift_7557_6
27-05-57_Gift_7557_7 27-05-57_Gift_7557_8
27-05-57_Gift_7557_9 27-05-57_Gift_7557_10
27-05-57_Gift_7557_11 27-05-57_Gift_7557_12
27-05-57_Gift_7557_13 27-05-57_Gift_7557_14
27-05-57_Gift_7557_15 27-05-57_Gift_7557_16
27-05-57_Gift_7557_18 27-05-57_Gift_7557_19
27-05-57_Gift_7557_20 27-05-57_Gift_7557_21
27-05-57_Gift_7557_22 27-05-57_Gift_7557_23
27-05-57_Gift_7557_24 27-05-57_Gift_7557_25
27-05-57_Gift_7557_26 27-05-57_Gift_7557_27
27-05-57_Gift_7557_28 27-05-57_Gift_7557_29

 

ผลการจับสลากรางวัล


ผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่

๑. น.ท.วิสูตร งิ้วแหลม                              กวท.รร.นอ.
๒. ร.อ.กฤษณา ชูทรัพย์                             กสป.รร.นอ.
๓. ร.ท.หญิง กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน               กสป.รร.นอ. 


ผู้ที่ได้รับรางวัลปลอบใจ

๑.  น.อ.สรกฤช ศรีเกษม                            กกศ.รร.นอ.
๒.  น.อ.ตระการ ก้าวกสิกรรม                     กกศ.รร.นอ.
๓.  น.ท.ณัฐพล นิยมไทย                           บก.รร.นอ.
๔.  น.ท. สมนึก พงษ์แขก                           กรก.รร.นอ.
๕.  น.ต.ทศพล บุญเกิน                             กวคค.กกศ.รร.นอ.
๖.  น.ต.สุดใจ แผงฤทธิ์                             กกพ.บก.รร.นอ.
๗.  ร.อ.หญิง กมลกานต์ ปรปักษ์ขาม             กสว.รร.นอ.
๘.  ร.อ.หญิง พริมรตา จันทรโชติกุล              กกศ.รร.นอ.
๙.  ร.ท.หญิง เพียงพลอย เชาวนาพันธุ์            กสว.รร.นอ.
๑๐.  ร.ต.นวพันธุ์ ภู่ภักดี                            กกศ.รร.นอ.
๑๑.  พ.อ.อ.หญิง ปัทมา ชัยพิภพ                  ฝพด.กรก.รร.นอ.
๑๒.  จ.ท.หญิง เพชรรัตน์  สุดา                    ผกง.รร.นอ.
๑๓.  น.ส.สุดาวดี ชำนาญภักดี                     กกศ.รร.นอ.
๑๔.  นายชนะโชค โพธิ์โสด                         กกศ.รร.นอ.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:02 น.
   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:32 น.

ให้โอวาทนายทหารชั้นสัญญาบัตร

PDFพิมพ์อีเมล

 

26-05-57_13

พล.อ.ท.วัธน  มณีนัย ผบ.รร.นอ. ให้การต้อนรับ และให้โอวาทนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ร.ต.
และบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของ ทอ. จำนวน ๑๔ คน มาประจำ ณ รร.นอ.
ตามคำสั่ง ทอ. ที่ ๗๔๔/๕๗ เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค.๕๗

 

26-05-57_1 26-05-57_2
26-05-57_3 26-05-57_4
26-05-57_5 26-05-57_6
26-05-57_7 26-05-57_8
26-05-57_9 26-05-57_10
26-05-57_11 26-05-57_12
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 15:36 น.

ต้อนรับคณะ ทอ.มาเลเซีย

PDFพิมพ์อีเมล

22-05-57malaysia_21

นอ.สมโภชน์  ผิวเหลือง รอง ผอ.กกศ.รร.นอ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นอ.
ให้การต้อนรับ LT COL Nik Pauzi Bin Nik Mat  หัวหน้าคณะ ทอ.มาเลเซีย และคณะ จำนวน ๑๕ คน
เนื่องในโอกาสโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนประจำปี ๕๗ ระหว่าง ทอ. กับ ทอ.มาเลเซีย
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๑) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๕๗

22-05-57malaysia_1 22-05-57malaysia_2
22-05-57malaysia_3 22-05-57malaysia_4
22-05-57malaysia_5 22-05-57malaysia_6
22-05-57malaysia_7 22-05-57malaysia_8
22-05-57malaysia_9 22-05-57malaysia_10
22-05-57malaysia_11 22-05-57malaysia_12
22-05-57malaysia_13 22-05-57malaysia_14
22-05-57malaysia_15 22-05-57malaysia_16
22-05-57malaysia_17 22-05-57malaysia_18
22-05-57malaysia_19 22-05-57malaysia_20
22-05-57malaysia_22 22-05-57malaysia_23
22-05-57malaysia_24 22-05-57malaysia_25
22-05-57malaysia_26 22-05-57malaysia_27
22-05-57malaysia_28 22-05-57malaysia_29
22-05-57malaysia_30 22-05-57malaysia_31
22-05-57malaysia_32 22-05-57malaysia_33
   

หน้า 32 จาก 110

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>