ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 09:47 น.

พิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557

PDFพิมพ์อีเมล

  

 

03-01-57_31

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. รับมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
และให้โอวาทกล่าวคำอวยพร พร้อมมอบของอวยพรปีใหม่ ในการนี้มี พล.อ.ต.วิเชียร ธรรมาธร รอง ผบ.รร.นอ.(สายการบริหาร)
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ รร.นอ., หน.นขต.รร.นอ. และ หน.นขต.บก.รร.นอ. เข้าร่วมพิธีอวยพรฯ
ณ ห้องประชุม บก.รร.นอ.(๒) เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๖

 

03-01-57_1 03-01-57_2
03-01-57_3 03-01-57_4
03-01-57_5 03-01-57_6
03-01-57_7 03-01-57_8
03-01-57_9 03-01-57_11
03-01-57_12 03-01-57_13
03-01-57_14 03-01-57_15
03-01-57_16 03-01-57_17
03-01-57_18 03-01-57_19
03-01-57_23 03-01-57_24
03-01-57_25 03-01-57_26
03-01-57_27 03-01-57_28
03-01-57_29 03-01-57_30
03-01-57_32 03-01-57_33
03-01-57_34 03-01-57_35
03-01-57_36 03-01-57_37

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 10:07 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 09:32 น.

งานสวดพระอธิธรรมศพ

PDFพิมพ์อีเมล

   

39087.1

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. พร้อมด้วยข้าราชการ รร.นอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ
น.อ.สายธาร กระจ่างวุฒิ  นตท.รุ่นที่ ๑๓  / นนอ.รุ่นที่ ๒๐
ณ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน ศาลา๑ (ศาลาไทย) เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๖

 

39051 39050
39049 39048
39047 39088
39042 39043

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 09:46 น.
 
วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 09:17 น.
PDFพิมพ์อีเมล

logo

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลงานเลี้ยงปีใหม่ รางวัลที่ ๑๘ หมวกแก๊ป TOT ๑๘๐ รางวัล


1. พ.อ.อ.สถาพร   ทั่งกรณ์                   2. น.อ.หญิง รัจนา   เครือแก้ว               3. พ.อ.อ.ดวงเดือน  สิงห์ทุม

4. นางวันเพ็ญ    ศรีโคกกรวด               5. น.ส.ศศินันท์   จันทร์ไพศรี                6. จ.อ.ชัยทร  พรหมสว่าง

7. จ.อ.สนธิ  บุญเรือง                          8. นายสมนึก  อินสว่าง                         9. น.อ.สุมน  หุ่นโพธิ์

10. พ.อ.อ.บุญชัย  ทิอ่อน                    11. นายธีรยุทธ  แก้วไทรเทียม              12. นายนรินทร์  เจือจาน

13. ร.อ.หญิง แสงจันทร์  พิมพ์สกุล       14. ร.อ.เอกชัย  ทรงราศี                      15. พ.อ.อ.รักเกียรติ  นุ่มนาค

16. นายไพฑูรย์  สุวรรณจันทร์             17. นายกฤษณะ  จุ้ยกลาง                    18. นายฤทธิ์ณรงค์  แสงมา

19. นายชัยพฤกษ์  พ่วงเขียว                20. จ.ท.หญิง ศิวดาติ์  ทาปลัด             21. นางวันทนา  หินอ่อน

22. นางประจวบ  เข็มเพ็ชร์                  23. นายอนันท์  หอมไม้                        24. น.ส.อุษา  สมิงคำรณ

25. นางเบญญาภา  วงษ์เสนาะ            26. น.ส.ฐิติพร   เลาะไธสง                   27. น.ส.ลำใย  พุ่มทับทิม

28. พ.อ.อ.สมชาติ  ไชยเขตต์              29. พ.อ.อ.อติรุจ  ภักดีสุวรรณ               30. น.ส.สุดาวดี ชำนาภักดี

31. พ.อ.อ.หญิง วิธิดา  ม่วงน้อยเจริญ   32. น.อ.หญิง รภัสสา  นันทิยกุล            33. นายวัชรินทร์  ผิวผ่อง

34. ร.อ.วัชรพงศ์  เกตุปาน                   35. นางจำรัส  บรรจงทรัพย์                 36. นายบุญชู   โพธิ์โสด

37. นางจุฑามาศ   สุขสงวน                38. น.ท.ยอดวันเผด็จ  สุวรรณวจิตร      39. น.ส.ศรัณยา จิตตคาม

40. น.ท.หญิง สิริวรรณ  เอี่ยมจินดา      41. นายฉัตรชัย   เสือโรจน์                  42. จ.ต.สุวัฒน์   นาคทอง         

43. น.อ.ธนเดช   เบ็ญจวรรณ               44. นายนภดล  ดีแนบเนียน                45. นายสายัณห์  สิทธิรักษ์

46. จ.ท.บุญช่วย  แก้วขุนทด                47. พ.อ.อ.นพดล  เจริญลาภ               48.น.อ.วิรัตน์  ศิริวัฒน์

49. นางพัชมน  โพธิ์โสด                     50. พ.อ.อ.รัฎฐำรณ์สักลอ                   51. น.ต.สุชิน  ปานทอง

52. จ.ท.ณัฐ  เนยสูงเนิน                     53. น..ปริพนธ์  สุขพิมาย                    54. นายครรชิต  เฟื่องฟู

55. น.ท.สมภูมิ   มีชาวนา                    56. น.ท.วรวุฒิ  ประทุมชาติ                 57. พ.อ.อ.พิเชษฐ์  เที่ยงทวี

58. นางนิติพร  บุญจันทรื                    59. ร.อ.ชนรพ   ทดดอน                     60. จ.ต.มนตรี  ใจเย็น

61. นายสำรวย  จันทร์นวล                  62. พ.อ.อ.บรรเจิด  สุวรรณดี                63. นางสุรีย์พร  จันทะรัก

64. ร.อ.ชาญชัย  สุขสงวน                   65. นาย ไพฑูรย์  รอดสุด                    66. น.อ.บุญเลิศ  อันดารา

67. น.ท.ณรงค์ชัย  นิมิตบุญอนันต์        68. ร.ต.ภาคภูมิ  พานทอง                   69. นายโสภณ  ดินม่วง

70. ร.ท.ชินวัฒน์  หรยางกูร                  71. น.ส.บุณนาค  ทาคำ                      72. นางทยิดา   สอนดี

73. นายสมพร  แสนสวาท                   74. น.ท.หญิง สุวิมล  สมัตถะ                75. นางนลินี  กองสา

76. นางสมควร  นาควิเชตร์                  77. พ.อ.อ.อนุรักษ์  เจริญผล                 78. พ.อ.อ.วิจิตร์  โภคา

79. น.ท.เฉลิมยศ  คงเมือง                   80. นายชรินทร์  พันธ์เสน                    81. น.ท.นุกูล  สุขุประการ

82. น.ส.จิราภรณ์  โพธิ์เย็น                  83. พ.อ.อ.ณรงศักด์  เปรมปรีดา             84. น.ต.พงค์เทพ จันทน์เสนะ

85. น.ส.จุฑารัตน์  ตันรัตนะ                 86. พ.อ.อ.วชิรา  โสแพทย์                   87. น.ท.มนต์ชัย  นามวงษ์

88. ร.อ.วันชัย  เจียจันทร์                    89. นางชาลินี  สากุล                            90. น.ส.มุจลินทร์  แก้วเขียว

91. นาย ธวัชชัย  สมานมิตร                 92. น.อ.วีระพงศ์  คงสวัสดิ์                   93. นายเฉลิมเกียรติ  เสมสว่าง

94. พ.อ.อ.จักรกิจ  แสงเกิด                  95. นางปราณี  พิชัยณรงค์                   96. จ.ท.หญิง เพชรรัตน์  สุดา

97. นายภวัตร  เกษกรรณ์                     98. น.ต.สุพัฒน์  พันธ์ขอ                     99. น.ท.ศุภชัย  ฟักเปี่ยม

100. น.ส.ภัทร์นรินทร์  ไหลวารินทร์      101. น.ส.จรรยพร  รูปทอง                  102. น.ท.พัฒนา  เทพชโลธร

103. น.ท.ดำเกิง  ประหยัดทรัพย์          104. น.อ.หญิง ทิพยรัตน์  พัชรวรรัช      105. จ.อ.อนุสรณ์  ต่างใจ

106. ร.ต.หญิง เพียงพลอย  เชาวนาพันธุ์    107. นางเบญจา  บุญสมบัติ           108. นายธรรมศักดิ์  บุญสมบัติ

109. น.อ.พิชาญ  พิชัยณรงค์                110. น.ส.ธนยา  เสมสว่าง                   111. นายสุรศักดิ์  สมมาสมดี

112. น.อ.ไพโรจน์  ศิริสนธิ                   113. ร.อ.วัฒนา  เพชรเรือง                  114. นายประสูติ  ทองหยด

115. นายธวัชชัย   ชื่นเย็น                   116. น.อ.สัลยุทธ์  สว่างวรรณ               117. น.ท.ร้อย  ปลัดซ้าย

118. ร.ต.ศุภกร  เกษแย้ม                    119. น.อ.ฤทธิรณ  โฆษะโยธิน               120. ร.ต.สิทธิชัย  อนุแสน

121. นนอ.สุปรีย์  เส็งพานิช                 122. นนอ.ธานี  ลาภพาณิชยกุล            123. นนอ.รังสิมันต์ ทองหยาด

124. นนอ.ธรรมรัตน์  ศุขไพบูลย์           125. นนอ.สิรวีร์  สมนิยามรัฐ                 126. นนอ.ภิชชา กลิ่นศรีสุข

127. นนอ.รณกฤตสิมลา                      128. นนอ.สุทธินันท์  เหรียญทอง           129. นนอ.วรรัตน์  สำอางศรี

130. นนอ.สุริยพงษ์  ขาวสำลี               131. นนอ.มนัสวี  โยธาแก้ว                  132. นนอ.ศตวรรษ  จรรยาสถิต

133. นนอ.ปิยะชาติ  ศิริบูลย์                 134. นนอ.พรพงษ์  รองคำภีร์                135. นนอ.อิสเรศ  ยะกะกุล

136. นนอ.ปฏิภาณ  นวลสุวรรณ์            137. นนอ.ปัญจพล  พรมเกตุ                138. นนอ.กรกช  รักธรรม

139. นนอ.กฤตคณิต  รุ่งเรือง                140. นนอ.จิรรัฎฐ์  สายสุวรรณ              141. นนอ.กันตธีร์  เย็นทรวง

142. นนอ.ธีรทัศน์  ปีกขุนทด               143. นนอ.ปรัชญาวุฒิ  รอดเชียง            144. นนอ.จักรพงศ์  ศรีษะสุวรรณ

145. นนอ.พรเทพ  สะหุนิล                  146. นนอ.ไกรรัฐ  บึงไกร                       147. นนอ.วงศธร  แสงโทโพธิ์

148. นนอ.พชรพล  ทองหยอด              149. นนอ.รัตนพล  จันทวาท                150. นนอ.สราวุฒิ  ดีงาม

151. นนอ.ธรณินทร์  พุ่มเกิด                152. นนอ.กฤตพล  บัวเผื่อน                 153. นนอ.ภานุมาศ  เสวก

154. นนอ.ปกรณ์  สิริจันโท                  155. นนอ.ธนกร สุวรรณโชติ                156. นนอ.ภาสกร  ศิริวราวาท

157. นนอ.นฤทธิศักดิ์  บุตรศรีภูมิ         158. นนอ.นพวิทย์  โยธากิตติวัฒน์          159. นนอ.ณฐพล  ฟูใจ

160. นนอ.ปภาวิน  วงศ์ทวีทรัพย์          161. นนอ.ธนกร  กุลเจริญธนโชติ           162. นนอ.วิษณุ  รอดสนใจ

163. นนอ.พิทวัส   สอนดี                    164. นนอ.ศุรชัย พระเวก                    165. นนอ.ศุภวิชญ์อินทรกำแหง

166. นนอ.พิริยะ  รุ่งเรือง                       167. นนอ.ภัทร  ศีตะจิตต์                   168. นนอ.ธนพัฒน์  รามดิษฐ์

169. นนอ.นรวันทย์โหมาศวิน               170. นนอ.เอกพล  สดมณี                   171. นนอ.วันทชัย  พฤกษ์ปีติ

172. นนอ.นภพล  อรัญพูล                  173. นนอ.กิตติศักดิ์  ศรีสารคาม            174. นนอ.ราเชนทร์  ชลหาญ

175. นนอ.ปัญญวัศวัฒนจินดา            176. นนอ.นนทวิทย์  สินอุดม               177. นนอ.สิทธิโชค  มีอำพันธ์

178. นนอ.ปริตต์ยุกตะทัต                  179. นนอ.ภานุวัฒน์ศิริกิจ                   180. นนอ.อภิรักษ์  ทองจันทร์     

   
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2013 เวลา 12:42 น.

ร่วมแสดงความยินดีกับ ร.ต.วิศวชิต อินทสุวรรณ์

PDFพิมพ์อีเมล


 

topic

 

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. และ พล.อ.ต.วิโรจน์ หอมทรัพย์ รอง ผบ.รร.นอ. (สายการศึกษา) ร่วมแสดงความยินดีกับ
ร.ต.วิศวชิต อินทสุวรรณ์ ตำแหน่ง ช่วยราชการ กรม นนอ.รอ.รร.นอ.
ในโอกาสได้รับรางวัล "BEST CONFERENCE PAPER AWARD"
ในงาน ๒๐๑๓ The Second International Conference on Innovation, Communication and Engineering
โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ ต.ค. - ๒ พ.ย. ๕๖ ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซันตง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

DSC_0691 DSC_0696
DSC_0693 DSC_0699

 

S__3416067
26-12-56134 S__3416068

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 มกราคม 2014 เวลา 09:29 น.
 
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนายเรืออากาศ วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2013 เวลา 14:49 น.

งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

PDFพิมพ์อีเมล

25-12-56_165

พล.อ.ท.วัธน มณีนัย ผบ.รร.นอ. เป็นประธาน เปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
เพื่อพบปะสังสรรค์ บำรุงขวัญ กล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่
ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนนายเรืออากาศ
ณ ลานเอนกประสงค์ รร.นอ. เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๕๖

25-12-56_159 25-12-56_158
25-12-56_157 25-12-56_156
25-12-56_154 25-12-56_153
25-12-56_152 25-12-56_151
25-12-56_147 25-12-56_146
25-12-56_143 25-12-56_142
25-12-56_69 25-12-56_70
25-12-56_71 25-12-56_72
25-12-56_79 25-12-56_80
25-12-56_81 25-12-56_82
25-12-56_83 25-12-56_84
25-12-56_85 25-12-56_86
25-12-56_87 25-12-56_88
25-12-56_89 25-12-56_90
25-12-56_91 25-12-56_92
25-12-56_93 25-12-56_94
25-12-56_95 25-12-56_162
25-12-56_163 25-12-56_164
25-12-56_166 25-12-56_169
DSC_0602 DSC_0598 DSC_0599
DSC_0600 DSC_0601 DSC_0603
25-12-56_170 25-12-56_171
25-12-56_120 25-12-56_121
25-12-56_122 25-12-56_123
25-12-56_124 25-12-56_125
25-12-56_126 25-12-56_127
25-12-56_128 25-12-56_129
25-12-56_130 25-12-56_131
25-12-56_132 25-12-56_133
25-12-56_134 25-12-56_135
25-12-56_136 25-12-56_137
25-12-56_138 25-12-56_139
25-12-56_1 25-12-56_2
25-12-56_3 25-12-56_4
25-12-56_5 25-12-56_6
25-12-56_7 25-12-56_8
25-12-56_9 25-12-56_10
25-12-56_11 25-12-56_12
25-12-56_13 25-12-56_14
25-12-56_15 25-12-56_16
25-12-56_17 25-12-56_18
25-12-56_19 25-12-56_20
25-12-56_21 25-12-56_22
25-12-56_23 25-12-56_24
25-12-56_25 25-12-56_26
25-12-56_27 25-12-56_28
25-12-56_29 25-12-56_30
25-12-56_31 25-12-56_32
25-12-56_33 25-12-56_34
25-12-56_35 25-12-56_36
25-12-56_37 25-12-56_38
25-12-56_39 25-12-56_40
25-12-56_41 25-12-56_42
25-12-56_43 25-12-56_44
25-12-56_45 25-12-56_46
25-12-56_47 25-12-56_48
25-12-56_49 25-12-56_50
25-12-56_51 25-12-56_52
25-12-56_53 25-12-56_54
25-12-56_55 25-12-56_56
25-12-56_57 25-12-56_58
25-12-56_59 25-12-56_60
25-12-56_61 25-12-56_62
25-12-56_63 25-12-56_64
25-12-56_65 25-12-56_66
25-12-56_67 25-12-56_68
25-12-56_73 25-12-56_74
25-12-56_75 25-12-56_76
25-12-56_77 25-12-56_78
25-12-56_96 25-12-56_97
25-12-56_98 25-12-56_99
25-12-56_100 25-12-56_101
25-12-56_102 25-12-56_103
25-12-56_104 25-12-56_105
25-12-56_106 25-12-56_107
25-12-56_108 25-12-56_109
25-12-56_110 25-12-56_111
25-12-56_112 25-12-56_113
25-12-56_114 25-12-56_115
25-12-56_116 25-12-56_117
25-12-56_118 25-12-56_119
25-12-56_140 25-12-56_141
25-12-56_144 25-12-56_145
25-12-56_148 25-12-56_149
25-12-56_150 25-12-56_151
25-12-56_155 25-12-56_160
25-12-56_161 25-12-56_172
25-12-56_173 25-12-56_174
25-12-56_175 25-12-56_176
25-12-56_177 25-12-56_178
25-12-56_179 25-12-56_180
   

หน้า 32 จาก 108

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป > สุดท้าย >>