ทำเนีบยผู้บริหาร

เขียนโดย wannaporn วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2011 เวลา 10:37 น.

» ทำเนีบยผู้บริหาร

PDFพิมพ์อีเมล

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบริการโรงเรียนนายเรืออากาศ

๑.
น.อ.สมชาย  เอมะวรรธนะ
ตั่งแต่   ส.ค.๑๙ - มี.ค.๒๒
๒.
น.อ.เฉลิม  ประเสริฐศรี
ตั่งแต่   ต.ค.๒๒ - พ.ค.๒๔
๓.
น.อ.ประภาส  สายัณห์
ตั่งแต่   พ.ค.๒๔ - มี.ค.๒๗
๔.
น.อ.หยิบ  บุญช่วยรักษา
ตั่งแต่  เม.ย.๒๗ - มี.ค.๓๐
๕.
น.อ.บรรพต  นกพลับ
ตั่งแต่  เม.ย.๓๐ - มี.ค.๓๓
๖.
น.อ.ปรีชา  จักษุดี
ตั่งแต่  เม.ย.๓๓ - มี.ค.๓๔
๗.
น.อ.ประเสริฐ  บรรจงแจ่ม
ตั่งแต่  เม.ย.๓๔ - มี.ค.๓๕
๘.
น.อ.ชวลิต คูสุวรรณ
ตั่งแต่  เม.ย.๓๕ - มี.ค.๓๖
๙.
น.อ.จำลอง  แดงปรก
ตั่งแต่  เม.ย.๓๖ - มี.ค.๓๘
๑๐.
น.อ.วัลลภ  จักษุรัตน์
ตั่งแต่  เม.ย.๓๘ - ก.ย.๓๙
๑๑.
น.อ.วินัย  ชัยพันธุ์
ตั่งแต่   ต.ค.๓๙ - ก.ย.๔๐
๑๒.
น.อ.ฉลอง  จันทะโก
ตั่งแต่   ต.ค.๔๐ - ก.ย.๔๔
๑๓.
น.อ.สมศักดิ์  จันทร์ผล
ตั่งแต่   ต.ค.๔๔ - ก.ย.๔๘
๑๔.
น.อ.กิตติ  เรืองกลิ่น
ตั่งแต่   ต.ค.๔๘ - ก.ย.๕๑
๑๕.
น.อ.ศุภกร  อภิชัยเจริญ
ตั่งแต่   ต.ค.๕๑ - ปัจจุบัน
วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2011 เวลา 15:16 น.