กำหนดการรับสมัครฯ

เขียนโดย น.ท. ศีพัฒน์ นามวัฒน์ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2011 เวลา 22:30 น.

» กำหนดการรับสมัครฯ

PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

รายการ

วัน - เวลา

สถานที่

๑. การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร

   ๑.๑ สั่งซื้อทางไปรษณีย์

   ๑.๒ ซื้อด้วยตนเอง

 

๒๙ ธ.ค.๕๔ – ๑๐ ก.พ.๕๕

๒๙ ธ.ค.๕๔ – ๑๔ มี.ค.๕๕

 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

๒. วันรับสมัคร

     ๒.๑ สมัครทางไปรษณีย์

     ๒.๒ สมัครด้วยตนเอง

 

๓ ม.ค.๕๕ – ๑๗ ก.พ.๕๕

๙ – ๑๔ มี.ค.๕๕

 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

๓. วันสอบภาควิชาการ

๑ เม.ย.๕๕

๑๑.๓๐ น. ผู้สมัครสอบพร้อมเพื่อ

             รอเรียกเข้าห้องสอบ

๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. สอบภาควิชาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

 

๔. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ

   - ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ

  

   - ประกาศผลสอบภาควิชาการ  

     และรายงานตัว

   - ประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก รร.นอ.

 

๑๒ เม.ย.๕๕

 

๑๗ เม.ย.๕๕

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

http://www.rtafa.ac.th, http://www.rtaf.mi.th

และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533

โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

๕. กำหนดสอบรอบสอง

     - ทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัย

     - สอบสัมภาษณ์, พลศึกษา

       และตรวจร่างกาย  

 

๑๙ เม.ย.๕๕,๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒๐ – ๒๒ เม.ย.๕๕, ๐๗.๐๐ น.

 

 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

๖. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

   - ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ

 

     - เป็นทางการ , รายงานตัว

       และพิมพ์ลายนิ้วมือ      

   - ประชุมรับฟังคำชี้แจงจาก

       โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ

 

๒๕ เม.ย.๕๕

 

๒๗ เม.ย.๕๕

๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

๒๗ เม.ย.๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

http://www.rtafa.ac.th, http://www.rtaf.mi.th

และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533

โรงเรียนนายเรืออากาศ

 

โรงเรียนนายเรืออากาศ

๗. ทำสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

   (ในส่วนของ ทอ.)

๒๙ เม.ย.๕๕

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

๘. บุคคลสำรองฟังผลสอบและ

   รายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์

๒๙ เม.ย.๕๕

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

๙. รายงานตัวเข้าศึกษาและ

   ปฐมนิเทศ

๒๙ เม.ย.๕๕

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก

๑๐. เปิดภาคการศึกษา

๑ พ.ค.๕๕

โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก