คุณสมบัติของผู้สมัครฯ

เขียนโดย น.ท. ศีพัฒน์ นามวัฒน์ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2011 เวลา 22:29 น.

» คุณสมบัติของผู้สมัครฯ

PDFพิมพ์อีเมล

๑. เพศชาย สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผู้ที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๘ – ๒๕๔๑)

๓. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร หรือ นายทหารชั้นประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

๔. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่ทางราชการกำหนด

๕. เป็นชายโสด

. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ

๑๐. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

๑๑. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพอันชอบธรรม หรือมีหลักฐาน

๑๒. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนทหารแล้ว

๑๓. ต้องมีผู้รับรองข้อความในใบสมัคร ซึ่งผู้รับรองนั้นจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางราชการกำหนด