วารสารวิชาการนายเรืออากาศ

RTAFA JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร..................................................................................ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
 • พลอากาศตรี ถาวรวัฒน์  จันทนาคม............................................................................รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
 • พลอากาศตรี นิกร  ชำนาญกุล..................................................................................รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
 • พลอากาศตรี ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ...........................................................................เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
 • พลอากาศตรี วารินทร์  เจริญรัตน์............................................................................... ผู้อำนวยการกองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ
 • พลอากาศตรี วินัย จันทร์เปล่ง...................................................................................ศาสตราจารย์ กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ

ที่ปรึกษาน.อ.ศ. พิทักษ์ คูณขุนทด

บรรณาธิการ น.อ.ศ.ดร.พิชาญ พิชัยณรงค์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าแก่ผู้ที่สนใจ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าผลงานด้านการวิจัย
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการและงานวิจัย

ขอบเขต

วารสารวิชาการนายเรืออากาศจัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยส่งในรูปแบบบทความ ซึ่งบทความทุกเรื่องจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการและผลการประเมินเห็นชอบให้ตีพิมพ์ อย่างน้อย 2 คนจาก 3 คนโดยที่บทความจะต้องเป็นผลงานที่ใหม่และไม่มีการคัดลอกผลงานจากผู้อื่น มีกำหนดออก ปีละอย่างน้อย 1 ฉบับ (พฤศจิกายน)

สถานที่ติดต่อ

โรงเรียนนายเรืออากาศ
171/1 ถนนพหลโยธิน คลองถนน สายไหม กทม 10220
โทรศัพท์ 0-25346590
E-mail: Pichan@rtadf.mi.th
Website: http://www.rtafa.ac.th/

ข้อกำหนดในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนายเรืออากาศ

กองบรรณาธิการ

 • รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
 • ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผศ. ดร. ฉัตรชัย มานะดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ. ร.อ. ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • น.ท. ศ.ดร. สราวุฒิ สุจิตจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • รศ. ดร. ไพศาล นาคพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • รศ.ดร.ณัฎฐากา หอมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 • รศ.ดร.งามลมัย ผิวเหลือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • พล.อ.ต.ไชยา วงษ์กระจ่าง ข้าราชการบำนาญ

โรงเรียนนายเรืออากาศ

 • น.อ.หญิง ศ.เรวดี นาคพิพัฒน์
 • น.อ.รศ.ดร.สมชาย หาญกล้า
 • น.อ.ผศ.อุทัย แสงพิทักษ์
 • น.อ.ผศ.ดร.ตระการ ก้าวกสิกรรม
 • น.อ.หญิง รศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี
 • น.อ.หญิง รศ.กุศยา สุวรรณวิหค
 • น.อ.รศ.สุทธิ์ ศรีบูรพา
 • น.อ.รศ.อนุรักษ์ โชติดิลก
 • น.ท.หญิง ผศ.สัณสนีย์ เหมาคม
 • ร.อ.หญิง กมลกานต์ ปรปักษ์ขาม
วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7
Title:      วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7
Categories:      วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ
BookID:      6
Authors:      โรงเรียนนายเรืออากาศ
ISBN-10(13):      ISSN19067186
Publisher:      โรงเรียนนายเรืออากาศ
Publication date:      7 ธันวาคม 2554
Number of pages:      117
Language:      English
Rating:      5 
Picture:      cover
ebook:      Download ebook
Description:     
วารสารวิชาการนายเรืออากาศได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ( Thai Journal Citation Index Centre ) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อ เม.ย.2554 แสดงถึงคุณภาพของวารสารวิชาการนายเรืออากาศเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานสำหรับผู้ที่สนใจด้าน วิชาการ ทำให้นักวิจัยต่างภาคภูมิใจที่ผลงานของตนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ และวารสารวิชาการนายเรืออากาศสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยที่สามารถนำบทความวิจัยมาเผยแพร่ซึ่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะทำการตีพิมพ์
Book owner: