วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7
Title:      วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7
Categories:      วารสารวิชาการ นายเรืออากาศ
BookID:      6
Authors:      โรงเรียนนายเรืออากาศ
ISBN-10(13):      1906-7186
Publisher:      โรงเรียนนายเรืออากาศ
Publication date:      7 ธันวาคม 2554
Number of pages:      117
Language:      English
Rating:      5 
Picture:      cover
ebook:      Download ebook
Description:     
วารสารวิชาการนายเรืออากาศได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ( Thai Journal Citation Index Centre ) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อ เม.ย.2554 แสดงถึงคุณภาพของวารสารวิชาการนายเรืออากาศเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่มีมาตรฐานสำหรับผู้ที่สนใจด้าน วิชาการ ทำให้นักวิจัยต่างภาคภูมิใจที่ผลงานของตนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ และวารสารวิชาการนายเรืออากาศสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเป็นเวทีสำหรับนักวิจัยที่สามารถนำบทความวิจัยมาเผยแพร่ซึ่งจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนที่จะทำการตีพิมพ์
Book owner: