การติดยศข้าราชการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ตามคำสั่งกอวทัพอากาศที่ 904/50 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนประเภทสามัญต่ำกว่าชั้นสัญญบัตรเป็นนายทหารประทวน ลง 29 มิ.ย.50 ให้นายวิศรุต สินรา เป็นจ่าอากาศตรี เหล่าช่างโยธา ตั้งแต่ 1 เม.ย.50 และเมื่อ 27 ส.ค. 50 ผ.อ.กกศ.รร.นอ.บศอ.ได้ประดับยศให้ จ.ต. วิศรุต สินรา เป็นที่เรียบร้อยและมีผู้บังคับบัญชาร่วมแสดงความยินดี ขณะนี้ วิศรุต สินรา เป็น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ภวธ.กววศ.กกศ.รร.นอ.บศอ. ขอแสดงความยินดีที่ได้รับการติดยศและขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด

 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กองวิชาวิศวกรรม
โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ 171/1 ถนน พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 5343624-7